O-ring voor adapter

Categorie:

Beschrijving

B 20000-44 O-ring voor adapter IP-Duovac

  • Afmeting: 3,53 x 21,82mm

B 20000-50 O-ring Adapter Interpuls-Fullwood

  • Afmeting: 3,53 x 31,34mm

B 20000-51 O-ring Adapter Interpuls-Delaval/SAC

  • Afmeting: 3,53 x 36,1mm

B 20000-52 O-ring Adapter Interpuls-bayonet Delaval/Manus

Hoofdmenu